Práca s mapou

Vhodný spôsob nadobudnutia vedomostí z geografie je práca s mapou. V prílohe sú slepé mapy jednotlivých častí sveta – mapa sveta, Afriky, Ázie, Európy, Slovenska a Ameriky.

Námety na prácu s danými mapami:

  • Prírodná časť – poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo – vyznačenie daných oblastí, vyfarbenie a pod.
  • Spoločenská časť – obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo, CR – vyznačenie daných miest, lokalít skupín obyvateľstva, významných častí hospodárstva, pamiatok a zaujímavostí CR a pod.
  • Regióny – skĺbenie jednotlivých predošlých častí pre vybrané regióny – štáty, regióny spájajúce napr. štáty, oblasti a pod. 

Prílohy:

Svet
Afrika
Ázia
Európa
Slovensko
Amerika