Historické udalosti na Slovensku, vznik Slovenska

Pracovný list:
Historické udalosti na Slovensku, vznik Slovenska

Videá:

https://www.youtube.com/watch?v=IYGSZ1BYz2U